Supermelle anbefaler; The Japan Tape Collage, recorded in nov. 2011

TABLE OF CONTENT:

Katsura Yamauchi
Salmosax Ensamble
Kappa
Usui Yasuhiro
Ryotaro
Ikko Taniuchi
Mihara Soichiro
Yuichi Matsumoto
Yasutaka Henmi
Bertrand Gauguet
Ali Morimoto
Miki Yui
Kei
Senju Muneomi
Uchihashi Kazuhisa
Supermelle & Uchihashi Kazuhisa

Music for Six Electric Guitars
Frisk Frugt